Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Wczesna interwencja, wczesne wspomaganie to szereg specjalistycznych oddziaływań diagnostycznych i terapeutycznych, podjętych w stosunku do dziecka i jego rodziny. Mają na celu jak najszybsze wykrywanie trudności rozwojowych i minimalizowanie ich tak, aby dziecko uzyskało możliwie najlepszy dla niego rozwój, w sferze ruchowej, intelektualnej, emocjonalnej i społecznej.

Problemy rozwojowe mogą występować od urodzenia, tak więc wczesna pomoc powinna być dostępna już od pierwszych tygodni życia, gdy rodzice lub lekarz pediatra zauważą niepokojące objawy.

Dziecko, u którego rozwój przebiega nieprawidłowo, powinno jak najwcześniej uzyskać specjalistyczną pomoc. Nie ma jednej, niezawodnej recepty na wspieranie dziecka z problemami rozwojowymi. Każde dziecko rozwija się w innym rytmie, ma swoje uzdolnienia i specyficzne trudności. Dlatego wszystkie działania powinny być dobrane do jego indywidualnych potrzeb i możliwości zdrowotnych. Należy pamiętać, że im wcześniejsza diagnoza i bardziej wszechstronna terapia tym większa szansa na poprawę funkcjonowania dziecka ze względu na dużą plastyczność centralnego układu nerwowego we wczesnym okresie rozwoju i wynikające z tego następujące możliwości:

 • większa podatność małych dzieci na oddziaływania terapeutyczne
 • szybsze niż u starszych postępy usprawniania
 • zahamowanie rozwoju wielu zaburzeń o postępującym przebiegu, a czasami nawet całkowite ustąpienie niekorzystnych zmian, gdy nie są one jeszcze utrwalone
 • pełniejsza korekcja zaburzonych funkcji i kompensacja deficytów
 • nie ma nawarstwiania się następstw braku wczesnej pomocy.

U dzieci, których niepełnosprawność jest nieodwracalna – wczesna interwencja pozwala uruchomić wszystkie potencjalne rezerwy procesu rozwojowego, przez co ulega poprawie ich ogólny stan zdrowia oraz funkcjonowanie osobiste i społeczne. Będą lepiej przygotowane do rozpoczęcia nauki, być może nawet w integracji, a w przyszłości – dzięki wczesnej pomocy – dostępne będą dla nich szanse przygotowania zawodowego, pracy i bardziej samodzielnego i niezależnego życia.

 

Wyciąg ze Statutu Przedszkola Mądre Główki

§ 4. Wczesne wspomaganie rozwoju

 1. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o którym mowa w art. 71 b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwany dalej „zespołem” ma na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
 2. Organizacja zajęć wczesnego wspomagania odbywa się wyłącznie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania wydanej przez zespół orzekający w poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 3. Zespół jest powoływany przez dyrektora przedszkola.
 4. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:
 • pedagodzy posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka;
 • psycholodzy;
 • logopedzi;
 • inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.
 1. Zespół ma na celu prowadzenie działań w sposób ciągły, systematyczny, kompleksowy i skoordynowany.
 2. Do zadań zespołu należy w szczególności:
 • Ustalanie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcie rodziny dziecka
 • Opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania. W programie zawarte powinny być wszystkie oddziaływania i wskazane metody pracy terapeutycznej.
 • Analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań  w zakresie wczesnego wspomagania
 • Nawiązanie współpracy z zakładami opieki zdrowotnej, ośrodkami pomocy społecznej i organizacjami pozarządowymi w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do potrzeb.
 1. Pracę zespołu koordynuje dyrektor przedszkola. Dyrektor może upoważnić inną osobę do koordynowania, ale zawsze będzie osobą czuwającą nad prawidłową realizacją wczesnego wspomagania rozwoju w przedszkolu.
 2. Zespół dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego i grupowego programu wczesnego wspomagania poprzez:
 • Dokumenty potwierdzające przebieg pracy z dzieckiem oraz skuteczność podejmowanych oddziaływań
 • Dokumenty potwierdzające przebieg pracy z rodziną dziecka
 • Dokumenty potwierdzające pracę zespołu
 1. Zespół współpracuje z rodziną dziecka poprzez:
 • Udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania
 • Udzielanie instruktażu i porad czyli naukę sposobów i metod realizacji przygotowanego dla dziecka programu oraz przekazywanie informacji o efektach tej pracy a także omawianie zajęć kontynuowanych w domu
 1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze  od 4 do 8 godzin w miesiącu. Liczba godzin zajęć specjalistycznych,  którymi obejmuje się dziecko, uwzględniać będzie również opiekę specjalistyczną na terenie innych placówek.
 2. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania prowadzone będą indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną przez różnych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka. Będą to różnego rodzaju i typu terapie m.in.
 • Psychologiczna
 • Pedagogiczna
 • Logopedyczna
 • Różne formy wspierania rodzin
 • I inne ( w zależności od potrzeb)
 1. W ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone również zajęcia grupowe, w których będą mogli uczestniczyć także rodzice dzieci. Zajęcia grupowe będą prowadzone z dziećmi, które ukończyły 3 r. życia w małych ( do 5 osób) grupach.
 2. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w formie indywidualnej bądź grupowej odbywać się będzie na terenie przedszkola.