Terapia Pedagogiczna

Celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka i usprawnianie funkcji ważnych w procesie uczenia się czytania i pisania:

  • wzrokowo – przestrzennych, czyli skupiania uwagi wzrokowej, spostrzegania i pamięci wzrokowej, spostrzegania przestrzeni
  • słuchowo – językowych, czyli skupiania uwagi słuchowej, spostrzegania i pamięci słuchowej dźwięków mowy oraz funkcji językowych
  • motorycznych, czyli sprawności manualnej i ogólnego rozwoju ruchowego dziecka
  • współdziałania ze sobą funkcji (koordynacja wzrokowo-ruchowa podczas pisania, wzrokowo-słuchowa podczas czytania, itp.)

Terapia pedagogiczna skierowana jest do:

- dzieci o nieharmonijnym rozwoju
- dzieci przedszkolnych z grup ryzyka dysleksji, czyli dzieci, które nie osiągnęły gotowości  do czytania i pisania
- dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi
- dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi
- dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej
- dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
- dzieci ze specyficznymi trudności w opanowaniu umiejętności:
- czytania – dysleksja
- dobrego poziomu graficznego pisma – dysgrafia
- poprawnego pisania – dysortografia
- matematyki – dyskalkulia
- dzieci o obniżonej sprawności manualnej
- dzieci z zaburzeniami orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni
- dzieci z zaburzoną koordynacją wzrokowo-słuchowo-ruchową
- dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym
- dzieci z zaburzoną lateralizacją
- dzieci z zaburzoną koordynacją wzrokowo-słuchowo-ruchową
- dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym
- dzieci z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD)